คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ หนูปลอด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1