กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมคิด ยีหวังกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางญาดามาศ อัสโม
ครู คศ.2

นางสาวปิยนุช ชูด้วง
ครู คศ.1

อรรถพล พัฒนพินัย
ครู คศ.1

นางสาวโนรียา ดลระหมาน
ครูผู้ช่วย

กานต์พิชชา แซ่ตั้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1