กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมัทนา ศิริรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญศรี สืบสม
ครู คศ.3

นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวสกีนะร์ ยะดี
ครู คศ.1

นางสาวนภัสสร ปราบปัญจะ
ครู คศ.1

นางหทัยวรรณ์ บุญชูดำ
ครู คศ.1

นางสาวอาทิมา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวดี สุกดำ
ครูผู้ช่วย