เป้าหมาย
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้น  มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่  ๒๑  จัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพ

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  มีวินัย  ซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบ

๓. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริบทของท้องถิ่นเหมาะสมกับผู้เรียน  และมีหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านพหุปัญญา  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  ที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย

๔. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้ภาษา  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นแบบอย่างที่ดี  และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

๕. โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีสภาพแวดล้อมนอกอาคารเรียนที่อบอุ่น  ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร  และจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๖. โรงเรียนมีระบบการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของชุมชน  สังคม  ที่เกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน