ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรียญ ชูทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน