ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  ได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจและความร่วมมือของชาวตำบลท่ามะเดื่อ   ตำบลโคกสัก ตำบลนาปะขอ   และตำบลใกล้เคียง   ความตั้งใจเพื่อจะเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้มีการยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น   จึงได้มีคณะกรรมการดำเนินการขึ้นมาชุดหนึ่ง  ประกอบด้วย  ท่านพระครูพิทักษ์ชัยเขต   เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน นายเที่ยง  สุวรรณมณี  อดีตสมาชิกสภาจังหวัดพัทลุง   นายค่วน   อินทรกุล   อดีตกำนันตำบลท่ามะเดื่อ   นายเกลื่อม  มุสิกโรจน์  นายวินิจ  หนูเจริญ   นายวิโรจน์  พงษ์ธนานิกร   พร้อมด้วยพ่อค้าชาวตลาดบางแก้ว   ตลอดถึงข้าราชการ  ประชาชนในตำบลดังกล่าว ได้ร่วมมือกันทำหนังสือยื่นต่อนายสถิต  สิกเสน   อดีตศึกษาธิการอำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง   เพื่อจะให้ทางราชการได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในตำบลท่ามะเดื่อ  และประสงค์จะเปิดในปีการศึกษา  ๒๕๒๓   แต่ไม่สามารถเปิดสอนได้   เนื่องจากมีที่ดินไม่เพียงพอ   ต่อมาทางคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดหาที่ดินมีเนื้อที่  ๓๕  ไร่  จึงได้ยื่นเรื่องต่อทางราชการอีกครั้ง  ประกอบกับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง โดยการนำของอาจารย์กระจ่าง  สัญชาติวิรุฬห์   ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   ในสมัยนั้น  ทางกรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้เปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลโคกสักเมื่อวันที่  ๒๗   กุมภาพันธ์๒๕๒๔  โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ”
     ในปีแรกที่ได้ทำการเปิดสอนได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบางแก้ว (เพียรคุณูปภัมป์) สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๑๒๐ คน  จำนวน  ๓  ห้องเรียน