กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุนันท์ รักช้าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรกาญจน์ ศรียา
ครู คศ.1

นางภัคธีรา หนูช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอภิชาติ จันทร์ชูเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3