พันธกิจ
พันธกิจ
พัธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้น  มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่  ๒๑  จัดการเรียนรู่ที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพ  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมมที่ดีงามจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนให้มีความรู้  ความสามารถตามหลักสูตร  และทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตรวรรษที่  ๒๑

๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรเพิ่มเติมจัดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และจัดระบบการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. พัฒนาครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูโดยเน้นทักษาด้านภาษาและเทคโนโลยี

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน