ภาพกิจกรรม
เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี สืบสม นางสมคิด ยีหวังกอง และนายพิชญางกูร หนูแก้ว ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นำนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย) จังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
สามารถ Download ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PRBKP