คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 983.53 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 834.42 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 417.72 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 716.95 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 990.17 KB