กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับอัพเดท)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธืการ ฉบับ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.74 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธืการ ฉบับ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.05 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.41 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.83 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษา ฉบับที่ ๓​ พ.ศ.๒๕๕๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.35 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB